”2001-4000”

node TOKYO ZOKEI UNIVERSITY, Tokyo, Japan.

2002.10

 

© Yasuyoshi Tokida