"Yasuyoshi Tokida Exhibition"

gallery N, Nagoya, Aichi

2008.9

© Yasuyoshi Tokida