"Yasuyoshi Tokida Exhibition"

gallery N, Nagoya, Aichi

2013.5.18 - 6.3

© Yasuyoshi Tokida