"Woodblock Print, Collage"

Gallery Satoru, Kichijyoji, Tokyo

2014.10.18-11.3

© Yasuyoshi Tokida