"Yasuyoshi Tokida Exhibition"

gallery N, Nagoya, Aichi

2011.4.9 - 4.24

© Yasuyoshi Tokida